Circular Economy คือ อะไร เกี่ยวอะไรกับ ฟาร์มบนดาดฟ้า

Circular economy  คือธุรกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนกับ recicle แต่ความเป็นจริงแตกต่าง เพราะผลลัพธ์ของกระบวนการประกอบธุรกิจในลักษณะ Circular economy นั้นผลจะออกมาในลักษณะการเพิ่มมูลค่าของจากทรัพยากรที่ใช้ไป หลักของ Circular economy นั้นคือการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติให้น้อย ที่สุดใช้ให้นานที่สุด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งถ้าจะเกิดกระบวนการให้ใช้ทรัพยากรของธรรมชาติให้คุ้มค่าตามแนวคิดของ Circular economy ได้นั้นจะต้องผ่านการบวนการคิดตั้งแต่เริ่มแรกว่าจะนำเอาทรัพยากรธรรมชาตินี้มาใช้ทำอะไร ทำแบบไหน และทำอย่างไรให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดหากองค์กรใดนำแนวคิดนี้ไปใช้ จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กรในชุมชนเป็นการสร้าง ธุรกิจอย่างยั่งยืน

บางกอก รูฟท๊อฟ ฟาร์มมิ่ง ฟาร์มบนดาดฟ้า ได้ใช้แนวคิด Circular economy เป็นตัวขับเคลื่อนกิจการจากการแก้ไขปัญหาเรื่อง เศษอาหาร Food waste เพราะเรารู้ว่าทุกกระบวนการผลิตนั้นล้วนแล้วแต่ใช้ต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสิ้นเราจึงนำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับฟาร์มบนดาดฟ้ากลางใจเมืองโดยนำเอาเศษอาหารมาเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ย และนำกลับไปปลูกผักได้ ผัก ปลอด สารพิษ นำกลับคืนสู่สังคมในรูปแบบ อาหารปลอดภัย และเมื่อกินเหลือก็นำกลับมาเป็นปุ๋ยอีกครั้งซึ่งเรากำลังสร้างฟาร์มธุรกิจอย่างยั่งยืน

เราสร้าง Rooftop เพื่อ ปลูกผักบนดาดฟ้า และ ปลูกผักกลางเมือง จัดการ food waste เพื่อ เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ใช้ วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ ชื่อแปลงผักว่า wastegetable พวกเรา ลดโลกร้อน และ รักษ์โลก เราไม่ใช่ ผักไฮโดรโปนิกส์ เรา เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดี คน มือร้อน ก็ ปลูกผัก ได้ แปลงผักบนดาดฟ้า ของเรา เป็น ฟาร์มบนดาดฟ้า เรา แก้ปัญหาดิน แก้ดินเสีย เปลี่ยนเสียเป็นดินดี ดินเสีย จะลดลง