อีกหนึ่งมิติที่ ฟาร์มบนดาดฟ้า มีส่วน สร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยื่น

นอกจากที่ ฟาร์มบนดาดฟ้า ของพวกเราจะมุ้งเน้นการจัดการกับเศษอาหาร บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างอาหารที่ปลอดภัย อีกหนึ่งอย่างที่เราให้ความสำคัญคือเป็นช่วยให้เมืองและชุมชนสามารถช่วยตัวเองและมีการจัดสรรทรัพยากร และสร้างอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals) (ข้อ 11)

ฟาร์มบนดาด ฟ้าของเราได้เปิดโอกาสให้ผู้คนในชุมชนเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรตามบริบท ของตัวเองตามความสามารถและต้นทุนของแค่ละบุคคล เพื่อนำเอาองความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง

และเรายังมีผลผลิต ผัก ปลอด สาร พิษ พืชผักที่มีคุณภาพให้ผู้คนในชมชนนั้นเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของ บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด