ผัก ปลอด สาร พิษ คืออะไร

ผักปลอดสารพิษคือผักที่ได้จากการเพาะปลูก จากผู้ปลูกไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สารเคมีนี้จะช่วยในการป้องกันพืชผักจากสัตรูพื้ช เพื่อให้ผักที่ปลูกนั้นงอกงาม ได้ผลผลิตตามที่เกษตรกรต้องการเพราะแมลงนั้นไม่สามารถมารบกวนได้ ซึ่งผักที่ปลอดสารพิษนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและก็ไม่มีโทษให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะไม่มีสารตกค้างใดๆ ที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์นั้นเอง

แต่ผักปลอดสารพิษนั้นเป็นผักที่ยังไม่ได้พิสูจน์จากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยืนยันได้ ว่าพืชผักเหล่านี้จะปลอดสารพิษหรือสิ่งเจือใดๆ 100 % เนื่อจากกระบวนการปลูกของผู้ผลิตนั้นยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทดสอบหรือผ่านห้องแลบ ด้วยวิธีการปลูกด้วยธรรมชาตินี้ผู้ปลูกจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี แต่ด้วยความเชื่อใจของผู้บริโภชผู้ผลิตจึงต้องเป็นแปลงผักที่น่าเชื่อถือ โดยมีกระบวนการผลิตที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
ในส่วนของผักออร์แกนิคนั้น ผักออร์แกนิคเป็นผักที่ผู้ผลิตทำการปลูกให้เจริญเติบโตภายในบริเวณที่ถูกจำกัดตามเกณฑ์ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยปราศจากการใช้สารเคมีทุกชนิด ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพของผู้บริโภครวมถึงไม่ใช้ยาฮอร์โมนใดๆในการเร่งการเจริญเติบโต รวมถึงเมล็ดพันธุ์จากการเพราะปลูกจะต้องสะอาดและปลอดภัย โดยพื้นที่ในการปลูกผักออร์แกนิกนั้นจะต้องถูกตรวจสอบผ่านกระบวนการการคัดสรรและว่าพื้นที่ที่ปลูกนั้นปราศจากสิ่งเจือปนหรือสารเคมี ด้วยกระบวนการผลิตทั้งหมดนั้นจะได้รับการดูแลควบคุมตรวจสอบระดับของสารเคมีเจือปนจากหน่วยงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ