การผลิต อาหารปลอดภัย นั้นเป็นภารกิจของเราเพื่อให้สังคมนั้นมี ความยั่งยืนทางอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี (Good Health and Well-being) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ข้อที่ 3

สังคมในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีนั้นถูกพัฒนาไปอย่างมาก ความเร่งรีบในการผลิตอาหารเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณที่มากเพื่อตอบสนองการการขยายของเมือง และผู้คนเมื่อเมืองถูกขยายอาหารก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นตามจำนวนของประชากรและแน่นอนเมื่อประชากรต้องดำรงชีวิต ด้วยการบริโภคอาหารผู้ผลิตนั้นจะต้องทำการผลิตให้ทันกันความต้องการที่ตามแต่เมื่อมีความต้องการมากขึ้นอาหารที่ต้องผลิตแบบวิธีปกตินั้นจึงไม่เป็นตอบโจทย์ เมือความต้องการของผลผลิตที่มีปริมาณมากๆและให้ขนาดความสวยงามของผลผลิตนั้นอยู่ในคุณภาพที่ต้องการเกษตรกรจึงใช้สาเคมีหรือสารพิษอื่นๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการผลิตแต่สารเคมีที่ใช้นั้นย่อมมีผลกระทบต่อร่างกายของผู้คนซึ่งจะเห็นผลไม่ช้าก็เร็วตามบริมาณที่สะสมของผู้บริโภค

พวกเรา บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จึงได้ทำการผลิต ผักปลอดสารพิษ เพื่อสร้างอาหารที่ยั่งยืน กลับคืนสู่ให้สังคมใกล้เคียง ฟาร์มบนดาดฟ้า ของเรานั้นได้บริโภค ผักปลอดสารพิษ และได้ใช้ฟาร์มนี้แชร์ประสบการณ์ให้ผู้คนได้เรียนรู้และศึกษาและอีกหนึ่งอย่างเราได้สร้างมาตรฐานเพื่อความโปรงใสในการผลิตและพร้อมให้ผู้คนได้สัมผัสและตรวจสอบทุกกระบวนการด้วยตนเอง

rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก

rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก