เปิดรับสมัครงาน นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ผู้บริหารและประสานงานโครงการ)

โอกาสมาถึงแล้ว เราเปิดรับสมัครทีมงาน เพื่อมาขับเคลื่อนโครงการไปกับเราใน ตำแหน่ง : นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ผู้บริหารและประสานงานโครงการ) โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้

1. มีทัศนคติบวกและชอบการเรียนรู้ (Growth Mindset)

2. มีทักษะสรุปประเด็นและถ่ายทอดด้วยวิธีการเขียนและการนำเสนอได้

3. สามารถยืดหยุ่นต่อเวลาและสถานที่ในการทำงาน

4. มีทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ได้

5. มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีและลูกค้าและสามารถประสานกับคนหลากหลายประเภท

6. มีความสนใจธุรกิจเกษตรอินทรีย์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะเศษอาหาร


ลักษณะงาน

1. วางแผนงานร่วมกับคณะทำงานอย่างมีส่วนร่วม

2. บริหารและจัดกิจกรรมตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

3. สรุปผลการทำงานด้วยวิธีการถอดบทเรียนกับผู้เข้าร่วมโครงการ

4. ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. ร่วมนำเสนอผลงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทำงานร่วมกับทีมสื่อและทีมถอดบทเรียน
ระยะเวลา 1 ปี (ถ้าโครงการประสบความสำเร็จจะต่ออีก 2 ปี)

เงินเดือน: ใช้อัตราข้าราชการ
หากสนใจทำการพูดคุยกับเราผ่าน Inbox m.me/bangkokrooftopfarm