เกี่ยวกับเรา

บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด(กิจการเพื่อสังคม) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาโมเดลการสร้างฟาร์มสมัยใหม่ในเมือง (Urban Modern Farm) โดยต่อยอดพัฒนาจาก Prototype โมเดลธุรกิจด้วยหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน จาก โครงการ “นครนวัตกรรมสีเขียวแห่งการแปลงเศษอาหารเป็นฟาร์มผักกลางเมือง”  ในปี 2562 โดย ห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน และ สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (The NETWORK)  (องค์กรไม่แสวงหากำไร)  จากการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   


บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด (กิจการเพื่อสังคม) มีภาระกิจในการพัฒนาโมเดลธุรกิจฟาร์มบนดาดฟ้าที่เป็นโมเดลธุรกิจด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นโซลูชั่นใหม่และสร้างไลฟสไตล์ใหม่ให้คนเมือง (Rooftop Farm Circular Business-Closed Loop Business) ในปี 2563 มีความคาดหวังว่าจะเกิดธุรกิจนี้บนดาดฟ้า ถนนพญาไท พหลโยธิน และ วิภาวดีรังสิต อย่างน้อย 5-7 ฟาร์มดาดฟ้า


Pain points: เมื่อคนเมืองเป็นผู้บริโภคสุดท้าย ก่อนที่ของที่เหลือที่กลายเป็นขยะ จะไปสุ่จุดฝั่งกลม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2562 มีจำนวนมหาศาลมากถึง 118,000 ตัน/ปี ซึ่งในแต่ละปี กรุงเทพมหานครต้องใช้งบประมาณถึง 3,000 ล้านบาท จัดการและในประเทศไทยมีขยะสูงถึง 76,000 ล้านตัน/ปี ในจำนวนนี้จะเศษอาหารถึง 55% ในที่เหลือ 45% ที่แยก เศษอาหาร ออกหมดแล้ว จะทำให้เกิดการแยกขยะพลาสติกออกได้อย่างง่ายขึ้น  ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ และ นำมารีไซเคิล ได้ถึง 30%   และเหลือเพียง 15% ไปสู่จุดฝั่งกลบ

Bangkok Rooftop Farming – โซลูชั่นใหม่ของคนเมือง

Model ธุรกิจ ฟาร์มบนดาดฟ้า (Rooftop Farm Circular Business-Closed Loop Business)  คือการสร้างโซลูชั่นที่สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนเมือง  นอกจากคนกรุงเทพฯ โดยทำให้ธุรกิจฟาร์มดาดฟ้า ตั้งแต่การจัดการขยะเศษอาหาร นำเศษอาหารมาแปลงเป็นวัสดุปรุงดิน บริหารจัดการนำมาใข้ในการจัดการฟาร์ม ผักไร้สารพิษ และ สร้างตลาดจากจุดกำเนิดลดการขนส่งวิสัยทัศน์ (Vision)

เราปลูกและสร้างระบบนิเวศน์สำหรับเมืองนวัตกรรมเมืองสีเขียว ผ่านการริเริ่มสร้างชุมชนเมืองสีเขียวในอาคารของคุณในรูปแบบฟาร์มดาดฟ้าสมัยใหม่ด้วยการสร้างโมเดลธุรกิจด้วยหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน

Product Brand : Wastegetable 


พันธกิจ (Missions)

 1. บริหารจัดการเศษอาหารให้คืนธาตุอาหารจากเศษอาหารที่เราเหลือทิ้ง
 2. ออกแบบฟาร์มอินทรีย์ที่ทันสมัยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. พัฒนาเกษตรกรเมืองและฝึกฝนทุกคนที่อยู่เมืองว่าทุกคนเลือกจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไร
 4. พัฒนาตลาดเกษตรอาหารปลอดภัยเล็กๆ จากจุดกำเนิดในเมือง 
 5. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด

Slogan

เราเปลี่ยนเศษอาหาร เป็นวัสดุปรุงดิน

เราปรับพื้นที่ว่าง เป็นฟาร์มผักบนดาดฟ้า

เราปลูกผักปลอดภัย เป็นอาหารคนเมืองคุณค่า (Value)

 1. เกิดธุรกิจหมุนเวียน (Circular Business) ด้วยการทำโมเดลการสร้างมูลค่าให้กับเศษอาหารการตลาดจากจุดกำเนิดที่ลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซค์จากการขนส่ง
 2. การจัดการเศษอาหารเหลือจากการบริโภคด้วยการการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำปุ่ย
 3. การจัดการพื้นที่ว่างเปล่าในเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. การลดความร้อนจากแสงแดดจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และ เพิ่มออกซิเจนในอากาศ
 5. เกิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ อาหาร และพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่
 6. การสร้างงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในเมือง ให้กับคนที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 7. การส่งมอบกระบวนผลิตที่ไม่มีการใช้สารเคมีพิษ ปุ่ยเคมี และ สารเคมีในการจัดการศัตรูพืช ปลอดภัย สะอาด ปลอดภัยสารเคมีพิษ ปลอดภัยเชื้อเจือปนเปื้อน สุขอนามัยดี ตรวจสอบย้อนกลับ กระบวนการผลิต ความสมบูณร์ของผัก ด้วยการปรุงดินให้มีคุณภาพ โดยดึงกระบวนการทางธรรมชาติให้จัดการตัวเอง

โซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจ : ธุรกิจเพื่อสังคม

ในสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงไปสู่การจัดระเบียบใหม่ ภัยพิบัติจากธรรมชาติต่างๆ และที่เข้ามาแล้วจนทำให้ความไม่แน่นอน ความาไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามนุษย์จะอยู่ร่วมกันและธรรมชาติต่อไปอย่างไร ฟาร์มดาดฟ้าเพื่อสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ จะเป็นโซลูชั่นหนึ่งที่ทำให้ภาคธุรกิจได้ลงทุนทำงานเพื่อสังคมแต่ยังได้ผลตอบแทนเพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคมนี้มีความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นการลงทุนทำกิจกรรมครั้งเดียวแล้วจบไป โซลูชั่นของเราช่วยให้ธุรกิจของท่านได้ร่วมสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ


ซึ่งธุรกิจสามารถนำผลที่ได้จากการจัดการเศษอาหาร การจัดการพลาสติก การสร้างเศรษฐกิจการสร้างอาชีพ การสร้างความร่วมมือระหว่างคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และ องค์กรภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของความพยายามที่จะช่วยกันต่อสู้ภาวะโลกร้อน และการแสดงอออกซึ่งความรับผิดขอบต่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

โดยทั้งหมดนี้ภาคธุรกิจที่สร้างธุรกิจนี้ร่วมกันกับเราสามารถนำผลที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ไปเขียนรายงานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจที่ เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนได้ติดตาม ประเมิน และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จึงมีความสำคัญมากขึ้น เพราะมีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทางการเงินและสามารถสะท้อนได้ว่าธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว


ผู้ร่วมก่อตั้ง Bangkok Rooftop Farming

พร้อมทรัพย์ ซื่อสัตยวงศ์


บทบาทในฟาร์ม
ทำหน้าที่วางแผน เดินเกมกลยุทธ์ ดูการสื่อสาร และการตลาด

เป็นใครมาจากไหน
เป็นคนกรุงเทพต้องแต่เกิด

กำลังทำอะไรอยู่
ดูด้านกลยุทธ์ การสื่อสาร และการวางแผน ให้กับ SME

อะไรทำให้อยากมาร่วมทำฟาร์ม
ชอบในโมเดล ด้านอาหาร การพึ่งพาตนเอง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

สิ่งที่คาดหวังและอยากเห็นเกียวกับ BRF
อยากเห็นโมเดลนี้ขยายไปหลายๆตึกในกรุงเทพ และเป็นที่แพร่หลาย เกิดเป็นผัก และพื้นที่กิจกรรมให้กับคนในพื้นที่

อยากชวนทุกคนที่สนใจ และเชื่อว่าเราสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยเริ่มจากจุดเล็กๆได้ ซึ่งมีแบบแผนที่สามารถต่อยอดได้ และที่นี่มีกิจกรรมที่สามารถมีส่วนรวมได้หลายแบบมากๆ อยากให้ติดตาม หรือสอบถามเข้ามา แล้วจะได้พบกับสังคมที่อบอุ่น และมีพลัง