ฟาร์มบนดาดฟ้า ของ บางกอก รูฟท็อฟ ฟาร์มมิ่ง สร้างอาชีพและ เศษฐกิจที่ดีให้กับสังคม

ฟาร์มบนดาดฟ้า ของ บางกอก รูฟท็อฟ ฟาร์มมิ่ง สร้างอาชีพและเศษฐกิจที่ดีให้กับสังคมและผู้คนตรงกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals) ในข้อที่ 8 ทุกกระบวนการในการประกอบกิจการ ที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบดีไซน์ ฟาร์มบนดาดฟ้า เพื่อให้ได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงสร้างที่ได้มาตรฐานและ ลดความร้อน ให้กับตัวอาคาร เราล้วนใช้คู่ค้า แรงงานและผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน รวมไปถึงขึ้นตอนการผลิต ซึ่งจะเกิดอาชีพใหม่ ในหลาย ๆ มิติด้วยกัน ที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน

Rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก ผักไฮโดรโปนิกส์ ปรุงดิน เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดี มือร้อน ปลูกผัก แปลงผักบนดาดฟ้า แปลงเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ฟาร์มบนดาดฟ้า แก้ปัญหาดิน แก้ดินเสีย เปลี่ยนดีเป็นดินเสีย ดินเสีย

กระบวนการผลิตจัดการฟาร์มตลอดจนไปถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เป็น ผักปลอดสารพิษ และนำไปบริการขายให้กับผู้คนในชุมชนนั้นจะต้องใช้แรงงานของคนเพื่อให้มามาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ

Rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก ผักไฮโดรโปนิกส์ ปรุงดิน เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดี มือร้อน ปลูกผัก แปลงผักบนดาดฟ้า แปลงเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ฟาร์มบนดาดฟ้า แก้ปัญหาดิน แก้ดินเสีย เปลี่ยนดีเป็นดินเสีย ดินเสีย
Rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก ผักไฮโดรโปนิกส์ ปรุงดิน เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดี มือร้อน ปลูกผัก แปลงผักบนดาดฟ้า แปลงเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ฟาร์มบนดาดฟ้า แก้ปัญหาดิน แก้ดินเสีย เปลี่ยนดีเป็นดินเสีย ดินเสีย

และยังเป็นอาชีพที่ 2 ให้กับผู้ถือหุ้นที่ร่วมก่อตั้งองค์กร รวมไปถึงการ สร้างธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสังคม ที่ยั่งยืนต่อไป

Rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก ผักไฮโดรโปนิกส์ ปรุงดิน เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดี มือร้อน ปลูกผัก แปลงผักบนดาดฟ้า แปลงเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ฟาร์มบนดาดฟ้า แก้ปัญหาดิน แก้ดินเสีย เปลี่ยนดีเป็นดินเสีย ดินเสีย

Rooftop ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักกลางเมือง food waste เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย วิธีปรุงดิน วิธีปลูกผัก ผัก ปลอด สาร พิษ wastegetable rooftop farming ลดโลกร้อน รักษ์โลก ผักไฮโดรโปนิกส์ ปรุงดิน เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดี มือร้อน ปลูกผัก แปลงผักบนดาดฟ้า แปลงเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ฟาร์มบนดาดฟ้า